BBLAM

BBLAM

BBLAM ออกทริกเกอร์ฟันด์ “TRIGGER1-22” ระยะเวลาการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งเป้าผลตอบแทน 5% เสนอขาย 29-30 มิ.ย.นี้
นายพีรพงศ์ ระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ขริหาร บลจ.บัวหถวง (กองทุนบัวหถวง เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของ

การปรับฐานโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งจากโยบายภาครัฐและการขานรับของภาคเอกชนที่เร่งระดมการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชได้กลับมาดำเนินชีวิตตามวิถีปติ อันเป็นวาระแห่งชาติ มาตรการกระตุ้นภาค

อุตสาหกรรมกรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลกสำคัญในกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแลการกระจายรายไต่ไปสู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการ

จ้างแรงงานและกรกลับมาดำเนินกิจกรรมพื้นฐานทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค่าที่เกี่ยวข้อง

โตยรัฐบาลนำร่องด้วยโครงการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “ฎเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นำไปสู่ความพยายาม

ที่จะเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งเป้าภายในกลางเดือนตุลาคม 2564 ในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วยส่งผลให้บริษัทผู้

ส่งออกของไทยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอีกภาคส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้กองทุนบัวหลวงวิเคราะห์และเห็นถึงโอกสกรลงทุนในหมวดหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนโยบายและ

มาตรการต่างๆ เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยว การเดินทาง ร้นอาหาร และค้าปลีก จึงจับจังหวะลงทุนช่วงหุ้นปรับฐาน เตรียมออก

กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22 หรือ TRIGGER 1-22 มีะยะเวลากรลงทุนสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไม่

ต่ำกว่า 5% เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IP0) เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 กำหนดการซื้อขั้นต่ำ 10,000

บาท

สำหรับ TRIGGER 1-22 เป็นกองทุน TRIGGER ที่ลงทุนในประเทศกองที่ 2 ที่กองทุนบัวหลวงเสนอขายในปี 64 ในขณะที่ 2

กองทุน TRIGGER ที่ลงทุนในประเทศเสนอขายเมื่อปี 63 ที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายด้วยกลยุทธ์จับจังหวะการซื้อขายและทยอยเก็บ

กำไรเข้ากองทุน โดย TRIGGER6-21 ได้ 5.78% ตามกำหนดเวลา 6 เตือน และ TRIGGER9-21 ได้ 8% ภายใน 4 เตือน เร็วกว่า

กำหนดเวลาที่ตั้งไว้ 12 เดือน บาคาร่า

By jetdo